Te koop: een perceel landbouwgrond van ruim 5 hectare, gelegen aan de Nieuwveenseweg te Nieuwkoop

5,0 ha. EUR 325.000,-   Te koop   Losse grond

Nieuwkoop, Zuid-Holland, Nederland


Te koop: een perceel landbouwgrond van ruim 5 hectare, gelegen aan de Nieuwveenseweg te Nieuwkoop.

De grond is geschikt voor agrarische doeleinden als het weiden van vee en het winnen van grasgewas.

Kadastrale omschrijving

Gemeente Nieuwkoop, sectie A, nummer 8822, groot 5.02.55 ha

Ligging
Het perceel ligt aan de Nieuwveenseweg, gemeente Nieuwkoop in Zuid-Holland. Ontsluiting (middels een brede betonnen brug (bouwjaar medio 2016)) via de Nieuwveenseweg (provinciale weg N231, tussen Nieuwveen en Nieuwkoop). Het perceel is omringd door percelen grasland; aan de overzijde van de weg is een klein industrieterrein.

Algemeen

Het betreft een graslandperceel, het gewas is aangewezen als blijvend grasland (permanent bij RVO).

Het perceel bestaat voor Boer en Bunder uit twee delen: (bron: Boer & Bunder)

- Zuidelijk deel A 8822 ged. (en A 8823 ged.):
Oppervlakte gemeten maat: 2.2949 ha
Grondsoort: lichte klei: 31%, zware klei: 69%
Grondsoort mestwet: klei: 100%

- Noordelijk deel A 8822 ged.:
Oppervlakte gemeten maat: 2.4946 ha
Grondsoort: lichte klei: 24%, zware klei 76%
Grondsoort mestwet: klei: 100%

Voor zover de eigenaar kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aanwezig.

Het perceel ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Nieuwkoop en valt onder landbouwgebied Westelijk Holland. Het perceel ligt in waterschap Rijnland en heeft grondwatertrap II = H <40 L 50-80 (deels III = H <40 L 80-120). Er geldt een irrigatie beperking, met name een beregeningsverbod oppervlaktewater aardappel / tomaten in verband met bruinrot. Het perceel is wel gedraineerd.

Het perceel ligt niet in een Natura 2000-gebied, maar is op ca. 1,3 km van een Vogelrichtlijn Noordeinderplas (Nieuwkoopse Plassen & De Haeck).

Overzichtskaart

Grondsoortenkaart

Bestemming
Grootst deel van perceel
* bestemmingsplan Landelijk gebied
gemeente Nieuwkoop
geheel onherroepelijk in werking,
vastgesteld 2016-11-03, NL.IMRO.0569.bpNKPLandelijkgebi-va01
- Enkelbestemming: Agrarisch
- Enkelbestemming: Water
- Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 2
- Gebiedsaanduiding: luchtvaartverkeerzone - 20 ke
- Gebiedsaanduiding: overige zone - landschapstype droogmakerij

Uiterst noordoostelijk deel van perceel
* Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
bestemmingsplan, Gemeente Nieuwkoop
deels in werking, vastgesteld 2013-05-30
NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01
- Enkelbestemming: Agrarisch (art. 3)
- Enkelbestemming: Water (art. 17)
- Dubbelbestemming: Archeologie - 2 (art. 25)

Met onderstaande volledige bestemming:

* Structuurvisie Nieuwkoop 2040
structuurvisie, gemeente Nieuwkoop
geheel in werking, vastgesteld 2011-09-15
NL.IMRO.0569.sv09-va02
- nieuw structuurvisiegebied: thema: structuurvisie 2040

* Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening
bestemmingsplan, gemeente Nieuwkoop
geheel onherroepelijk in werking, vastgesteld 2017-03-09
NL.IMRO.0569.bpNKPkernaanpomis-va01
- geen plekinfo

* Kern Nieuwkoop
gerechtelijke uitspraak, gemeente Nieuwkoop
deels onherroepelijk in werking, vastgesteld 2015-01-28
NL.IMRO.0569.guNKPkernNieuwkoop-ge01
- geen plekinfo

Wij adviseren u om het bestemmingsplan te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of bij gemeente Nieuwkoop.

Overige bedrijfsinformatie

 1. Waterschapslasten: € 84,50 per hectare onbebouwd/jaar (2020).
 2. Ruilverkavelingsrente: er zijn geen ruilverkavelingslasten van toepassing
 3. Jachtrecht: het jachtrecht/visrecht is niet verhuurd.
 4. Zakelijke rechten: er zijn geen aantekeningen betreffende zakelijke rechten van verschillende instanties.
 5. Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 6. Betalingsrechten: met de landerijen zullen geen betalingsrechten mee worden overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 7. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeen komen.
 8. Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper.

Aanbieding / status
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Aspirant-kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms VLNN Makelaars B.V. opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend. Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

Vraagprijs
€ 325.000,- k.k.

Bezichtigingen en inlichtingen
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar Jorden Oostdam.

Brochure

 • id
  1542
 • Prijs
  EUR 325.000,- EUR > EUR
 • Grootte
  5,0 ha.
 • Type
  Losse grond
 • Land
  Nederland
 • Gebied
  Zuid-Holland
 • Plaats
  Nieuwkoop
{{brokerage.name}}
Laageind 11a, Driebruggen
Nederland

Over Nederland

In de afgelopen eeuwen is de levende natuur niet alleen veranderd, maar door verkleining en versnippering van de leefgebieden en milieuvervuiling in kwaliteit en kwantiteit ook achteruitgegaan. Via natuurbeleid en de activiteiten van particulieren wordt geprobeerd het tij te keren.

De landbouw is veruit de grootste gebruiker van het landoppervlak van Nederland. Hierdoor is de landbouw gezichtsbepalend voor het landelijk gebied. In de periode 1975-2003 is het volume van de totale bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse landbouw gestegen van 4,1 tot 10,2 miljard euro (prijspeil 2002). Het aandeel van de landbouw in het Bruto Binnenlands Product (BBP) daarentegen, is over dezelfde periode teruggelopen van 4,6 naar 2,3 procent. Het ruimtebeslag van de landbouw nam de afgelopen dertig jaar met gemiddeld 5 duizend hectare per jaar af. Toch bepaalt de landbouw, met een huidig aandeel van bijna 60 procent in de totale oppervlakte van Nederland, nog steeds in belangrijke mate het aanzien van Nederland.

Verbreding van de landbouw betekent dat ondernemers ook inkomen proberen te genereren uit niet-agrarische activiteiten. Er moet hierbij gedacht worden aan onder andere agrarisch natuur- en waterbeheer, agro-toerisme en zorgboerderijen. Momenteel is circa 2 procent van het agrarisch inkomen afkomstig uit dit type activiteiten.

Nederland heeft een gematigd zeeklimaat met milde winters en koele zomers. Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuursschommelingen toenemen richting het oosten.

De rol van de overheid ten aanzien van de verbreding in de landbouw is wisselend. De ontwikkeling van zorgboerderijen en agro-toerisme verloopt zonder veel overheidssturing. Bij agrarisch natuurbeheer is wel gekozen voor een sterke regie vanuit de overheid. Ongeveer de helft van de totale inkomsten uit verbreding van de landbouw is afkomstig uit agrarisch natuurbeheer.

Er zijn verschillende landbouwsubsidies voor boeren en agrarische bedrijven.

Inkomenssteun boeren via bedrijfstoeslag

Boeren die inkomenssteun willen ontvangen, kunnen jaarlijks bedrijfstoeslag aanvragen via de gecombineerde opgave. Zij moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om voor inkomenssteun in aanmerking te komen. Zo moeten zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Garantstelling voor investeringen landbouw

Met de regeling garantstelling landbouw kunnen boeren of agrarische bedrijven eerder een lening afsluiten bij een bank. De overheid staat namelijk garant voor (een deel van) de lening.

Vergoeding voor agrarisch natuurbeheer

Boeren die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Dit kan elk jaar van 15 november tot en met 31 december, via de regeling Agrarisch natuurbeheer - SNL. Sommige boeren kunnen ook nog gebruikmaken van de regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Met deze regeling kunnen boeren hun landbouwgrond geschikt maken voor agrarisch natuurbeheer.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Agrarisch ondernemers met een brede weersverzekering kunnen sinds 2010 een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de verzekeringspremie. Dit kan via de regeling Tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Het klimaat wordt beïnvloed door de Noordzee die het gehele jaar de temperatuur matigt, waarbij zowel de dagelijkse als jaarlijkse temperatuurschommelingen toenemen richting het oosten. In het noorden is de temperatuur gemiddeld over het gehele jaar iets lager dan in het zuiden. De kustprovincies in het zuidwesten, westen en noorden hebben in de herfst- en wintermaanden doorgaans zachter weer dan het oosten en noordoosten. In de zomer zijn het oosten van Brabant en uiterste noorden van Limburg de gemiddeld warmste plekken. De gemiddeld koudste maand is in de meeste plaatsen januari, de warmste maand juli.

Zonuren en neerslag

Met ca. 1650 zonuren heeft de kust de meeste zonuren, terwijl de Achterhoek met ca. 1500 uur de minste zonneschijn heeft. Ondanks het imago van regenland, regent het gemiddeld slechts 7% van de tijd. In de zomer is er vooral op grasland een verdampingsoverschot, maar gemiddeld is er jaarlijks een neerslagoverschot, het grootst op de Veluwe. Het natst zijn de Veluwe, Drenthe en Zuid-Limburg, het droogst het centrale deel van Limburg met minder dan 700 mm.

Weer

Het weer is sterk afhankelijk van de luchtsoort en de fronten die de verschillende luchtsoorten scheiden. Het meest voorkomend in Nederland is van de Atlantische Oceaan afkomstige maritiem polaire lucht die in de zomer vochtig en koud is en vochtig en gematigd warm in de winter. Bij een stormachtige noordwestenwind zorgt de maritieme Arctische lucht voor buiig, guur weer. Uit Rusland en Siberië wordt zomers warm en droge continentale polaire lucht aangevoerd. In de winter is deze koud en droog. Warme maritiem tropische lucht zorgt in de winter veel voor mist en in de zomer voor onweer. Continentaal tropische lucht is warm en droog.

De laatste vijfentwintig jaar is het aantal agrarische bedrijven in Nederland sterk gedaald. In 1980 waren er 144.994 landbouwbedrijven, daarvan waren er in 2004 nog 83.885 over. Ook het aantal mensen werkzaam in de landbouw is gedurende die jaren sterk afgenomen: van 265.467 in 1980 tot 167.824 in 2004.

Nederland is een op wereldschaal belangrijke exporteur van agrarische producten, ook al werkt maar 3% van de Nederlanders in de agrarische sector en is 2,2% van het bruto binnenlands product afkomstig uit de agrarische sector. De landbouw in Nederland heeft 2,3 miljoen hectare in gebruik. In 2008 was 55 procent van het totale landoppervlak van Nederland in gebruik voor landbouw.